ผลการดำเนินงาน UNITCOST จังหวัด ตาก พฤษภาคม ปีงบประมาณ 2564ผลการดำเนินงาน UNITCOST จังหวัด ตาก พฤษภาคม ปีงบประมาณ 2564


โรงพยาบาล
ช่วงเวลา
ผู้ป่วยนอก
ผู้ป่วยใน
ผลประเมิน
ผลงาน
ผลประเมิน
ผลงาน
+1SD
ผลประเมิน
ผลงาน
+1SD
ผลประเมิน
ผู้ป่วยนอก , ผู้ป่วยใน
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช,รพท. พ.ค. 64 ธ.ค. 63 829.23 1,029.00 ผ่าน 17,739.14 18,118.06 ผ่าน ผ่าน
แม่สอด,รพท. พ.ค. 64 ธ.ค. 63 1,368.43 1,030.44 ไม่ผ่าน 17,566.73 17,931.66 ผ่าน ไม่ผ่าน
บ้านตาก,รพช. พ.ค. 64 ธ.ค. 63 728.92 968.86 ผ่าน 22,868.16 21,317.62 ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน
สามเงา,รพช. พ.ค. 64 ธ.ค. 63 731.41 1,156.54 ผ่าน 25,080.70 24,985.79 ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน
แม่ระมาด,รพช. พ.ค. 64 ธ.ค. 63 838.30 927.61 ผ่าน 16,686.20 23,286.37 ผ่าน ผ่าน
ท่าสองยาง,รพช. พ.ค. 64 ธ.ค. 63 816.00 1,017.72 ผ่าน 21,985.36 26,327.28 ผ่าน ผ่าน
พบพระ,รพช. พ.ค. 64 ธ.ค. 63 686.48 927.61 ผ่าน 21,383.62 23,286.37 ผ่าน ผ่าน
อุ้มผาง,รพช. พ.ค. 64 ธ.ค. 63 1,269.73 1,017.72 ไม่ผ่าน 20,754.28 26,327.28 ผ่าน ไม่ผ่าน
วังเจ้า,รพช. พ.ค. 64 ธ.ค. 63 934.68 958.49 ผ่าน 14,836.79 39,206.97 ผ่าน ผ่าน