เกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง
Total Performance Score จังหวัดตาก เดือน พฤษภาคม ปีงบประมาณ 2564Total Performance Score จังหวัดตาก เดือน พฤษภาคม ปีงบประมาณ 2564

Total Performance Score จังหวัดตาก เดือน พฤษภาคม ปีงบประมาณ 2564

โรงพยาบาล
คะแนนที่ได้
การบริหารแผน
PLANFIN
การบริหารต้นทุน
UNITCOST
การบริหารค่าใช้จ่าย
HGR
Productivity
GradeRiskPlus
คะแนนตรวจสอบ
งบทดลองเบื้องต้น
คะแนนตรวจสอบ
TPS
รายได้
1 คะแนน
ค่าใช้จ่าย
1 คะแนน
OP
1 คะแนน
IP
1 คะแนน
LC
0.5 คะแนน
ค่ายา
0.5 คะแนน
ค่าเวชภัณฑ์มิใช่ยา
และวัสดุการแพทย์
0.5 คะแนน
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์
และการแพทย์
0.5 คะแนน
อัตราครองเตียง
1 คะแนน
CMI
1 คะแนน
จำนวนข้อ
ต้องผ่าน 5 ใน7
1 คะแนน
1 คะแนน
คะแนน TPS
10 คะแนน
Grade TPS
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช,รพท.
0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 5 D
แม่สอด,รพท.
0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 5 D
บ้านตาก,รพช.
0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 F
สามเงา,รพช.
0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 F
แม่ระมาด,รพช.
0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 5 D
ท่าสองยาง,รพช.
0 0 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0 0 1 6 C
พบพระ,รพช.
0 0 1 1 0 0.5 0 0 0 1 0 1 4.5 F
อุ้มผาง,รพช.
0 0 0 1 0.5 0 0 0.5 1 0 0 1 4 F
วังเจ้า,รพช.
0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 5 D