ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ตาก พฤษภาคม ปีงบประมาณ 2564ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ตาก พฤษภาคม ปีงบประมาณ 2564โรงพยาบาล
ผลประเมิน(ผ่าน)
ผลต่าง (%)
ระดับ ผลต่าง
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้ , ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
10722 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช,รพท. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 9.68 4.81 ±5-10% ±5%
10723 แม่สอด,รพท. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 5.71 -0.94 ±5-10% ±5%
11238 บ้านตาก,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 9.69 7.88 ±5-10% ±5-10%
11239 สามเงา,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน -7.33 0.28 ±5-10% ±5%
11240 แม่ระมาด,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 9.69 4.03 ±5-10% ±5%
11241 ท่าสองยาง,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 8.62 -7.07 ±5-10% ±5-10%
11242 พบพระ,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน -9.93 -6.16 ±5-10% ±5-10%
11243 อุ้มผาง,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 17.56 6.81 ±>10% ±5-10%
27443 วังเจ้า,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 12.20 -2.48 ±>10% ±5%

ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ตาก พฤษภาคม ปีงบประมาณ 2564