หมายเหตุ :: ข้อมูลผลการดำเนินงาน HGR ประจำปีงบประมาณ 2560

ผลการดำเนินงาน PLANFIN เทียบค่ากลาง HGR ปีงบประมาณ 2560


ผลการดำเนินงาน PLANFIN เทียบค่ากลาง HGR ปีงบประมาณ 2560

P04 : รายได้ UC
รพ. ค่ากลาง SD ผลงาน ผลเปรียบเทียบ
10722 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช,รพท.
184.4 ล้าน 77.8 ล้าน 156.9 ล้าน <x
10723 แม่สอด,รพท.
184.4 ล้าน 77.8 ล้าน 136.1 ล้าน <x
11238 บ้านตาก,รพช.
42.5 ล้าน 11.8 ล้าน 32.5 ล้าน <x
11239 สามเงา,รพช.
42.5 ล้าน 11.8 ล้าน 29.7 ล้าน <x1sd
11240 แม่ระมาด,รพช.
42.5 ล้าน 11.8 ล้าน 67.9 ล้าน >x2sd
11241 ท่าสองยาง,รพช.
84.9 ล้าน 28.6 ล้าน 80.8 ล้าน <x
11242 พบพระ,รพช.
60.3 ล้าน 14.0 ล้าน 62.0 ล้าน >x
11243 อุ้มผาง,รพช.
84.9 ล้าน 28.6 ล้าน 54.2 ล้าน <x1sd
27443 วังเจ้า,รพช.
27.3 ล้าน 11.8 ล้าน 36.9 ล้าน >x
P05 : รายได้จาก EMS
รพ. ค่ากลาง SD ผลงาน ผลเปรียบเทียบ
10722 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช,รพท.
0.8 ล้าน 0.5 ล้าน 0.3 ล้าน <x1sd
10723 แม่สอด,รพท.
0.8 ล้าน 0.5 ล้าน 0.3 ล้าน <x
11238 บ้านตาก,รพช.
0.2 ล้าน 0.1 ล้าน 35,400 <x1sd
11239 สามเงา,รพช.
0.2 ล้าน 0.1 ล้าน 0.1 ล้าน <x
11240 แม่ระมาด,รพช.
0.2 ล้าน 0.1 ล้าน 0.1 ล้าน <x
11241 ท่าสองยาง,รพช.
0.3 ล้าน 0.2 ล้าน 81,050 <x1sd
11242 พบพระ,รพช.
0.2 ล้าน 0.2 ล้าน 40,650 <x
11243 อุ้มผาง,รพช.
0.3 ล้าน 0.2 ล้าน 50,600 <x1sd
27443 วังเจ้า,รพช.
80,331 0.1 ล้าน 48,500 <x
P06 : รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด
รพ. ค่ากลาง SD ผลงาน ผลเปรียบเทียบ
10722 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช,รพท.
2.6 ล้าน 2.0 ล้าน 2.6 ล้าน <x
10723 แม่สอด,รพท.
2.6 ล้าน 2.0 ล้าน 1.1 ล้าน <x
11238 บ้านตาก,รพช.
0.1 ล้าน 0.2 ล้าน 0.1 ล้าน >x
11239 สามเงา,รพช.
0.1 ล้าน 0.2 ล้าน 77,691 <x
11240 แม่ระมาด,รพช.
0.1 ล้าน 0.2 ล้าน 0.2 ล้าน >x
11241 ท่าสองยาง,รพช.
0.00 0.00 0.00
11242 พบพระ,รพช.
0.1 ล้าน 0.1 ล้าน 83,704 <x
11243 อุ้มผาง,รพช.
0.3 ล้าน 0.4 ล้าน 0.00
27443 วังเจ้า,รพช.
0.00 0.00 0.00
P07 : รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง
รพ. ค่ากลาง SD ผลงาน ผลเปรียบเทียบ
10722 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช,รพท.
90.0 ล้าน 29.8 ล้าน 116.0 ล้าน >x
10723 แม่สอด,รพท.
90.0 ล้าน 29.8 ล้าน 118.0 ล้าน >x
11238 บ้านตาก,รพช.
6.0 ล้าน 4.9 ล้าน 12.4 ล้าน >x1sd
11239 สามเงา,รพช.
6.0 ล้าน 4.9 ล้าน 5.9 ล้าน <x
11240 แม่ระมาด,รพช.
6.0 ล้าน 4.9 ล้าน 11.6 ล้าน >x1sd
11241 ท่าสองยาง,รพช.
15.5 ล้าน 8.4 ล้าน 4.8 ล้าน <x1sd
11242 พบพระ,รพช.
8.0 ล้าน 5.1 ล้าน 2.7 ล้าน <x1sd
11243 อุ้มผาง,รพช.
15.5 ล้าน 8.4 ล้าน 6.9 ล้าน <x1sd
27443 วังเจ้า,รพช.
1.5 ล้าน 1.0 ล้าน 1.2 ล้าน <x
P08 : รายได้ประกันสังคม
รพ. ค่ากลาง SD ผลงาน ผลเปรียบเทียบ
10722 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช,รพท.
40.0 ล้าน 22.8 ล้าน 34.4 ล้าน <x
10723 แม่สอด,รพท.
40.0 ล้าน 22.8 ล้าน 29.7 ล้าน <x
11238 บ้านตาก,รพช.
1.5 ล้าน 1.3 ล้าน 1.1 ล้าน <x
11239 สามเงา,รพช.
1.5 ล้าน 1.3 ล้าน 1.4 ล้าน <x
11240 แม่ระมาด,รพช.
1.5 ล้าน 1.3 ล้าน 2.2 ล้าน >x
11241 ท่าสองยาง,รพช.
5.0 ล้าน 5.9 ล้าน 1.6 ล้าน <x
11242 พบพระ,รพช.
2.2 ล้าน 1.5 ล้าน 1.7 ล้าน <x
11243 อุ้มผาง,รพช.
5.0 ล้าน 5.9 ล้าน 0.1 ล้าน <x
27443 วังเจ้า,รพช.
0.7 ล้าน 0.7 ล้าน 0.5 ล้าน <x
P09 : รายได้แรงงานต่างด้าว
รพ. ค่ากลาง SD ผลงาน ผลเปรียบเทียบ
10722 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช,รพท.
7.2 ล้าน 9.6 ล้าน 2.1 ล้าน <x
10723 แม่สอด,รพท.
7.2 ล้าน 9.6 ล้าน 32.1 ล้าน >x2sd
11238 บ้านตาก,รพช.
0.5 ล้าน 1.0 ล้าน 0.1 ล้าน <x
11239 สามเงา,รพช.
0.5 ล้าน 1.0 ล้าน 30,579 <x
11240 แม่ระมาด,รพช.
0.5 ล้าน 1.0 ล้าน 0.3 ล้าน <x
11241 ท่าสองยาง,รพช.
2.5 ล้าน 4.4 ล้าน 1.8 ล้าน <x
11242 พบพระ,รพช.
0.8 ล้าน 1.6 ล้าน 0.9 ล้าน >x
11243 อุ้มผาง,รพช.
2.5 ล้าน 4.4 ล้าน 25,110 <x
27443 วังเจ้า,รพช.
1.0 ล้าน 2.4 ล้าน 58,793 <x
P10 : รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ
รพ. ค่ากลาง SD ผลงาน ผลเปรียบเทียบ
10722 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช,รพท.
83.8 ล้าน 41.7 ล้าน 51.7 ล้าน <x
10723 แม่สอด,รพท.
83.8 ล้าน 41.7 ล้าน 200.7 ล้าน >x2sd
11238 บ้านตาก,รพช.
5.3 ล้าน 4.7 ล้าน 5.7 ล้าน >x
11239 สามเงา,รพช.
5.3 ล้าน 4.7 ล้าน 8.2 ล้าน >x
11240 แม่ระมาด,รพช.
5.3 ล้าน 4.7 ล้าน 31.6 ล้าน >x3sd
11241 ท่าสองยาง,รพช.
21.5 ล้าน 21.6 ล้าน 32.7 ล้าน >x
11242 พบพระ,รพช.
7.7 ล้าน 5.2 ล้าน 31.6 ล้าน >x3sd
11243 อุ้มผาง,รพช.
21.5 ล้าน 21.6 ล้าน 50.8 ล้าน >x1sd
27443 วังเจ้า,รพช.
1.9 ล้าน 1.2 ล้าน 4.5 ล้าน >x2sd
P11 : รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร
รพ. ค่ากลาง SD ผลงาน ผลเปรียบเทียบ
10722 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช,รพท.
194.1 ล้าน 48.7 ล้าน 212.8 ล้าน >x
10723 แม่สอด,รพท.
194.1 ล้าน 48.7 ล้าน 211.9 ล้าน >x
11238 บ้านตาก,รพช.
32.3 ล้าน 9.3 ล้าน 42.4 ล้าน >x1sd
11239 สามเงา,รพช.
32.3 ล้าน 9.3 ล้าน 29.8 ล้าน <x
11240 แม่ระมาด,รพช.
32.3 ล้าน 9.3 ล้าน 53.1 ล้าน >x2sd
11241 ท่าสองยาง,รพช.
58.9 ล้าน 12.8 ล้าน 31.9 ล้าน <x2sd
11242 พบพระ,รพช.
42.2 ล้าน 10.8 ล้าน 31.6 ล้าน <x
11243 อุ้มผาง,รพช.
58.9 ล้าน 12.8 ล้าน 31.0 ล้าน <x2sd
27443 วังเจ้า,รพช.
8.7 ล้าน 6.7 ล้าน 7.3 ล้าน <x
P12 : รายได้อื่น
รพ. ค่ากลาง SD ผลงาน ผลเปรียบเทียบ
10722 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช,รพท.
60.0 ล้าน 51.8 ล้าน 64.1 ล้าน >x
10723 แม่สอด,รพท.
60.0 ล้าน 51.8 ล้าน 40.5 ล้าน <x
11238 บ้านตาก,รพช.
8.0 ล้าน 4.4 ล้าน 8.7 ล้าน >x
11239 สามเงา,รพช.
8.0 ล้าน 4.4 ล้าน 18.5 ล้าน >x2sd
11240 แม่ระมาด,รพช.
8.0 ล้าน 4.4 ล้าน 12.9 ล้าน >x1sd
11241 ท่าสองยาง,รพช.
19.3 ล้าน 16.3 ล้าน 11.8 ล้าน <x
11242 พบพระ,รพช.
12.0 ล้าน 16.2 ล้าน 8.4 ล้าน <x
11243 อุ้มผาง,รพช.
19.3 ล้าน 16.3 ล้าน 23.9 ล้าน >x
27443 วังเจ้า,รพช.
7.0 ล้าน 12.6 ล้าน 3.0 ล้าน <x
P13 : รายได้งบลงทุน
รพ. ค่ากลาง SD ผลงาน ผลเปรียบเทียบ
10722 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช,รพท.
69.9 ล้าน 50.5 ล้าน 110.6 ล้าน >x
10723 แม่สอด,รพท.
69.9 ล้าน 50.5 ล้าน 158.4 ล้าน >x1sd
11238 บ้านตาก,รพช.
4.1 ล้าน 4.7 ล้าน 2.2 ล้าน <x
11239 สามเงา,รพช.
4.1 ล้าน 4.7 ล้าน 2.5 ล้าน <x
11240 แม่ระมาด,รพช.
4.1 ล้าน 4.7 ล้าน 46.2 ล้าน >x3sd
11241 ท่าสองยาง,รพช.
15.6 ล้าน 17.7 ล้าน 16.4 ล้าน >x
11242 พบพระ,รพช.
5.5 ล้าน 6.4 ล้าน 25.1 ล้าน >x3sd
11243 อุ้มผาง,รพช.
15.6 ล้าน 17.7 ล้าน 2.6 ล้าน <x
27443 วังเจ้า,รพช.
2.4 ล้าน 1.7 ล้าน 2.2 ล้าน <x